>2004 kpps genel kültür soruları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
1. I. Orhun Kitabeleri
II. Manas Destanı
III. Karabalgasun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler’e aittir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
2. I. Karamanoğulları Beyliği
II. Anadolu Selçuklu Beyliği
II. Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya’dır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I, II
D. II,III
E. I, II,III
3. I. Toy
II. Kurultay
III. İl
Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. I, II ve III
4. I. Devşirme
II. İltizam
III. Müsadere
Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. II, III
5. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?
A. Bimarhane
B. Medrese
C. Mektep
D. Han
E. Cami Külliye
6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?
A. Padişah
B. Şeyhülislam
C. Kazasker
D. Defterdar
E. Nişancı
7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?
A. Hürriyet ve İtilaf Partisi
B. İktisat Partisi
C. Terrakiperver Cumhuriyet Partisi
D. Ahrar Partisi
E. İttihat ve Terraki
8. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?
A. Abdülaziz
B. Abdülmecit
C. II. Abdülhamit
D. V. Murat
E. II. Mahmut Padişah Abdülmecit döneminde
9. Tanzimat Fermanı’nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?
A. Yargı sistemi
B. Vergi sistemi
C. Askerlik işleri
D. Devlet rejimi
E. Eğitim sistemi
10. I. Hiyaneti Vataniye kanunu II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, III
E. I, II ve III
11. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
A. Mebuslar Meclisi
B. TBMM
C. Temsilciler Kurulu
D. Bakanlar Kurulu
E. İç İşleri Bakanlığı 5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.
12. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A. Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi
B. TBMM’nin uluslararası ilk kez tanındığını
C. Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini
D. İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini
E. İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini
13. I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar
II. Gümülcine ve Selanik’te Yaşayan Türkler
III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar
IV. Taselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?
A. I, II
B. II, III
C. III, IV
D. I, II ve III
E. II, III ve IV
14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?
A. Yabancı sermayeden yararlanması
B. Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
C. Manda ve himaye reddi
D. Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması
E. Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması
15. Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A. Halkçılık
B. Devletçilik
C. İnkılapçılık
D. Milliyetçilik
E. Laiklik
16. 1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
A. Başbakan’ı Cumhurbaşkanın seçmesi
B. “Tükiye Devleti’nin dini islamdır ” hükmünün çıkarılması
C. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi
D. Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması
E. Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için seçilmesi
17. Halifeliğin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. II,III
18. I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması
Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. I, II, III
19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması,
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, III
E. II, III
20. Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci beş yıllık plan” hangi yılda uygulamaya başlandı?
A. 1931
B. 1932
C. 1934
D. 1935
E. 1936
21. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
A. Yurtta ve dünyada barışın
B. Bağımsızlığın
C. Ulusal egemenliğin
D. Uluslar arası ilişkilerin
E. Özerkliğin
22. Soyadı kanunuyla;
I. Sosyal
II. Siyasi
III. Ekonomik
alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I-II
E. I,II,III
23. Türkiye cumhuriyetinde
I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I,II
E. II,III
24. Türkiye’de
I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması
II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II,III
E. I,II,III
25. Fransa Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A. Musul sorunu
B. Hatay sorunu
C. Boğazlar sorunu
D. Borçlar sorunu
E. Yabancı okullar sorunu
26. I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II. Dünya Savaşı’nda işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, III
E. II, III
27. Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, III
E. II, III
28. I. Köy enstitüsü
I. Halk evleri
III. Millet Mektepleri
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. II,III
29. Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?
A. Birleşmiş Milletler
B. Milletler Cemiyeti
C. Lahey Adalet Divanı
D. Balkan Antantı
E. Sadabat Paktı
30. Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak istenmiştir?
A. Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır
B. İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir
C. Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.
D. Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.
E. Yabancı memleketlerdeki türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır.

31. I. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği
II. Çevre Kirliliği
III. Alışveriş merkezlerinin azlığı
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de büyük şehirlerin önemli sorunları arasında yer alır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. II, III
32. Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan taşlar konutların bulunduğu çevrenin jeolojik yapısına bağlıdır.
Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevşehir konutlarında yapı malzemesi aşağıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir?
A. Kalker
B. Kum taşı
C. Volkan tüfü
D. Jips
E. Granit
33. Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki bölümlerin hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki farkın en fazla olması beklenir?
A. Orta Karadeniz Bölümü
B. Kıyı Ege Bölümü
C. Güney Marmara Bölümü
D. Antalya Bölümü
E. Yukarı Murat Van Bölümü
34. Türkiye’nin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı olması hangisiyle açıklanır?
A. Asya ve Avrupa kıtalarında toprağının olması
B. Yüzey şekillerinin engebeli olması
C. Başlangıç meridyenin doğusunda olması
D. Geçen meridyen sayısıyla
E. Kuzey Yarım kürede olmasıyla
35. Aşağıdakilerin hangisi Ege Bölgesi’nde delta ovalarının ortak özelliği değildir?
A. Kıyıda büyük göllerin oluşması
B. Tarımsal etkinlerin yoğunlaştığı alanların olması
C. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetişmesi
D. Önemli turizm merkezlerinin bulunması
E. Yerleşimin yoğun olması
36. Türkiye’de pamuk ve tütün üretiminin ikisinde de en büyük paya sahip olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Doğu Anadolu Bölgesi
B. Güney Doğu Anadolu Bölgesi
C. Akdeniz Bölgesi
D. Ege Bölgesi
E. Karadeniz Bölgesi
37. Ege bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesiminde ürünler benzerlik gösterirken Doğu Karadeniz bölümünde kıyı kesiminde yetişen bir çok ürün 75-100km içeride rastlanmaz.
Ege ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında görülen bu farkın temel nedeni nedir?
A. Dağların uzanışı
B. Tarımsal nüfus yoğunluğu
C. Deniz akıntıları
D. Hakim rüzgar yönü
E. Toprak türü
38. I. Nüfus yoğunluğu
II. Yer şekilleri
III. Denize uzaklık
Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II
E. II-III
39. Türkiye’de geçimini geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılıktan sağlandığı ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu iki yörenin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu beklenir?
A. Hakim rüzgar yönü
B. Nüfus sıklığı
C. Akarsu ağı
D. Doğal bitki örtüsü
E. Tarım ürünleri
40. 1988-1998 yıllarında Türkiye’de tatlı su balıkçılığı üretimi aşağıdaki grafikte belrtilmiştir.
clip_image001.gif

I. Üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsi
II. Üretimin yıllar arası değişimi
III. Üretimin en fazla olduğu yıl
Grafiğe göre; aşağıdakilerken hangisine ulaşılamaz?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I,II
E. I,II,III
41. Geçtikleri yerlerin endüstrileşme ve kentleşme durumları göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir?
A. Ergene
B. Zap
C. Büyük Menderes
D. Gediz
E. Porsuk
42. I. Dış pazara rekabet gücü yüksek ürünler sunulması
II. Dış satım için yeni pazarlar bulunması
III. Endüstri ürünleri dış alımı arttırılması
Dış ticaret açığını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi yapılmaz?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I, II
D. I, III
E. II, III
43. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan iki kentten birinin endüstri bakımından diğerinden daha fazla gelişmiş olduğunu gösteren en büyük kanıttır?
A. Eğitim seviyesinin yüksek olması
B. Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
C. Enerji tüketiminin fazla olması
D. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması
E. Nüfus yoğunluğunun fazla olması
44. Türkiye’de hava yoluyla gelen turist sayısının, deniz ve kara yoluyla gelen turist sayısından iki kat fazla olması bu ulaşım yollarının özellikle aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı oluşu ile açıklanabilir?
A. Ulaşım araçlarının taşıma kapasitesi
B. Yolculuk süresi
C. Çalışan personel sayısı
D. Yolculuk içi ödenen para
E. Ulaşılabilinen merkez sayısı

45. Aşağıdaki alanlardan hangisi Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?
A. Besin Endüstrisi
B. Hidroelektirik enerji üretimi
C. Seramik endüstrisi
D. Bankacılık hizmeti
E. Turizm
46. Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?
A. Ham petrolün tamamına yakınının üretildiği yerdir.
B. Yükseltisi kuzeyden güneye doğru azalır.
C. Nüfus bölge içinde düzenli dağılmıştır.
D. Tarımda sulamaya gereksinim olması
E. Orman örtüsünün en az olduğu bölgedir.
47. Yukarıda Türkiye demir yolları ağı haritası verilmiştir. Bu haritadan çıkarılamayacak sonuç hangisidir?
A. Demiryolları tüm komşu ülke sınırlarına kadar ulaşmaktadır.
B. Akdeniz bölgesindeki demiryolları Batı Karadeniz demiryollarından daha sıktır.
C. Büyük limanlar çoğuna demiryolu bağlantısı vardır.
D. Doğu Anadolu Bölgesinde demiryolları Doğu-Batı yönünde uzanır.
E. Menteşe-Tekke yörelerine demiryolu ulaşımı yoktur.
48. Cinsiyet yaş grafiğinden hangisine ulaşılamaz?
A. Toplam nüfusa
B. Nüfusun fazla olduğu yaş grubuna
C. Kadın nüfusunun erkek nüfusunun farkına
D. Onbeş yaşın altındaki nüfusun toplam payına
E. Nüfus yoğunluğuna
49. Ara seçim ne demektir?
A. TBMM’nin seçim dönemi dolmadan kendi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde yapılan seçim
B. İki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir
C. İki milletvekili genel seçimi arasında yapılan yerel seçim
D. Savaş hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan milletvekili seçimidir.
E. Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde yapılan seçimdir.
50. 1982 anayasasına göre savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermeyetkisi TBMM’ye aittir. Ancak TBMM tatildeyken veya ara vermedeyken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal kara verilmesi kaçınılmaz olabilir.
Bu gibi durumda kararı hangi merci verir?
A. TBMM Başkanı
B. Cumhurbaşkanı
C. Başbakan
D. Bakanlar Kurulu
E. Genel Kurmay Başkanı
51. 1982 anayasasına göre bir kimsenin belediye başkanı adayı olup olmadığı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vali
B. Danıştay
C. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
D. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
E. Devlet Denetleme Kurumu (DDK)
52. 1982 anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara aşağıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder?
A. TBMM Başkan Vekili
B. Bakanlık Müsteşarı
C. Başbakanlık Müsteşarı
D. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
E. Bakanlardan biri
53. Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası Sözleşme çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?
A. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
B. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D. Birleşmiş Milletler Adalet Divanı
E. Avrupa Parlamentosu
54. Aşağıdakilerden hangisi türk parlamenter sisteminin özelliklerinden birisidir?
A. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
B. Yürütmenin yasama organını istediği zaman feshedebilmesi
C. Parlamentonun iki meclisli olması
D. Cumhurbaşkanının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması
E. Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması
55. 1982 anayasasına göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağan üstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz?
A. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
B. Haberleşme hürriyeti
C. Vicdan hürriyeti
D. Basın hürriyeti
E. Dernek kurma hürriyeti
56. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinden değildir?
A. Kanun değişikliklerini gerek gördüğünde halk oyuna sunma
B. Anayasa mahkemesine iptal davası açma
C. Üniversitelere rektörleri seçmek
D. Yabancı devletlere Türkiye devletinin temsilcilerini göndermek
E. Devlet Denetleme Kurulu başkanını ve üyelerini atamak
57. Dilekçe hakkı ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vatandaşların kendileriyle ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkıdır.
B.
C.
D.
E.
58. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri sosyal, ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre en üstte hangi bölge yer alır?
A. Karadeniz Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. Güney Doğu Anadolu Bölgesi
D. Marmara Bölgesi
E. İç Anadolu Bölgesi
59. Türkiye’de görülen gecekondulaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ülkenin gelişmişlik düzeyinin istenen seviyeye gelip gelmediğinin göstergesi
B. Köyden kente göç edenlerin barınma sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmesinin bir sonucu
C. Büyük kentlerin belli bir bölgede yoğunlaştığı için, altyapı hizmetlerinin bunlara ulaştırılması kolay olmaktadır.
D. Neden olduğu çarpık kentleşme sonucunda çevre kirliliğini yarattığı faktörler arasında yer alır.
E. Kentleşme üzerinde yeterli denetim olmaması nedeniyle büyük rant sağlanmakta
60. Dünyadaki çocuk ölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Dünyadaki en çok çocuk ölümleri 0-5 yaş arasında görülmektedir.
B. Çocuk ölümünün en çok olduğu yer Afrika, en düşük olduğu yer İskandinavya’dır.
C. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, çocuk ölümü oranı yüksektir.
D. Çocuk ölümlerinin sebebi, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğidir.
E. Çocuklarda ölüme yol açan hastalıklar arasında en önemlisi çiçek hastalığıdır.

CEVAPLAR
1.A 2.C 3.D 4.A 5.E 6.C 7.E 8.B 9.D 10.E 11.B 12.A 13.C
14.C 15.A 16.B 17.E 18.A 19.C 20.C 21.C 22.A 23.D 24.E 25.B 26.A
27.D 28.E 29.B 30.A 31.D 32.C 33.E 34.D 35.A 36.D 37.A 38.E 39.D
40.A 41.B 42.B 43.C 44.B 45.B 46.C 47.A 48.E 49.B 50.B 51.D 52.E
53.C 54.E 55.C 56.A 57.A 58.D 59.C 60.E
 
Ce: >2004 kpps genel kültür soruları

paylaşım için teşekkürler
 
Back
Yukarı