2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI


Bir üniversite öğrencisi su ürünleri bölümümde öğrenim gören Pelin aldığı bir derste balık isimlerini önce İngilizce karşılıklarını daha sonra aynı balıkların Latince karşılıklarını öğrenir. Öğretmen derste balık resimlerinin olduğu slaytı göstererek öğrencilerden Latince isimlerini söylemelerini ister. Pek çoğu balık türünün Latince ismini söylerken bazılarını karıştırıp İngilizce karşılıklarını söyler.
1.Pelin’in bazı balık türlerinin Latince karşılığını söylememesi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir?
A) Bellek izlerinin bozulması
B) İleri doğru ket vurma
C) Güdüsel unutma
D) Olumsuz aktarma
E) Sırasal bağımlılık )
Cevap: C
________________________________________
2.Gürültü yapmadan ders dinlemeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerine sessiz bir biçimde oturdukları her on dakika sonrasında ödül veren birinci sınıf öğretmeni aşağıdaki pekiştirmelerden hangisini kullanmıştır?
A) Sabit oranlı
B) Sürekli
C) Sabit zamanlı
D) Değişken aralıklı
E) Değişken oranlı
Cevap: C
________________________________________
3.Sözel bir içerik aşağıdakilerden hangisine sahip olursa öğrenilmesi zorlaşır?
A) Çok sayıda çağrışımsal anlam içermesi
B) Algısal ayırt edilebilirliğin düşük olması
C) Sık kullanılması
D) Birden fazla duyuya hitap etmesi
E) Kavramsal kategoriler halinde örgütlenmiş olması
Cevap: B
________________________________________
4.Ev işi yaparken bir yandan yüksek sesle psikoloji dersi çalışan kızının söylediklerini işiten ev hanımı, birkaç gün sonra izlediği bir yarışma programında sorulan "tepkisel koşullanma ile şu isimlerden hangisini eşleştirirsiniz?" sorusuna doğru cevap verdiği fark ederek şaşıran ev hanımı yarışma sorusuna doğru yanıt vermiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Duyarlılaşma
B) Kendini gerçekleştiren kehanet
C) Algıda seçicilik
D) Kavrama yoluyla öğrenme
E) Gizli öğrenme
Cevap: E
________________________________________
5.Öğrencilerin istiklal marşının tüm kıtalarını ezberlemelerini isteyen öğretmen onlara tav-siye edebileceği en uygun çalışma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aralıksız çalışma
B) Toplu çalışma
C) Bütün – parça – bütün
D) Parça – bütün – parça
E) Tümdengelim
Cevap: C
________________________________________
6. Aşağıdaki örneklerden hangisinde bir davra-nışın ayırt edici uyarıcı tarafından kontrol edilmesi söz konusudur?
A) Mehmet test usulü yapılan sınavlardan daha başarılı olmaktadır.
B) Ayşe sinemadan çok tiyatroya gitmeyi tercih etmektedir.
C) Ali kedilerden çok köpekleri sevmektedir.
D) Ahmet ne zaman fotoğraf çekecek olsa saçını düzeltiyor
E) Soner erken kalktığında kendisini dinamik hisseder.
Cevap: D
________________________________________
7.ve 8. Soruları aşağıdaki
paragrafa göre çözünüz.
Ömer öğretmen teknik ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını istiyor. Öğrencilerden Mert yeni doğan kardeşinden esinlenerek bebekler her ağladığında kendiliğinden sallanan bir beşik tasarlar. Tasarımın reklamını yapmak için bir afiş hazırlar ve ürünü sınıfta arkadaşlarına tanıtır.

7.Bu uygulama ile Ömer öğretmen öğrencinin öncelikle hangi bilişsel yeteneklerini etkili bi-çimde kullanmalarını amaçlamıştır?
A) Problem çözme
B) Analitik düşünme
C) Yaratıcı düşünme
D) Eleştirel düşünme
E) Argümantasyon (odanaklandırma)
Cevap: C
________________________________________
8. Mertin ürününü tanıtan bir afiş hazırlaması hangi davranışının en fazla gelişmiş olduğunu gösterir?
A) Varolan bilgileri yeni bilgiler ile bütünleştirme
B) Öğrenme ürününü paylaşmada görselliğe önem verme
C) Zihin-kas koordinasyonunu gerektiren becerileri etkili kullanma
D) Kalıcı öğrenme için öğrenilenleri pekiştirme
E) Öğrenme – öğretme sürecine etkin katılmaktan vazgeçme
Cevap: B
________________________________________
9."Rahmetli dedemden hatıra kalan kol saatimi kaybettim moralim çok bozuk" diyen bir öğren-ciye verilebilecek aşağıdaki yanıtlardan han-gisi etkili bir empatik örnektir?
A) Dedenle arandaki önemli bir bağı kaybetmiş gibisin.
B) Bence bunu kendini vererek unutabilirsin.
C) Paniğe kapılmadan önce saati iyice ayarlamalısın
D) Saati nerede nasıl kaybettiğini düşünsen iyi olur.
E) Saatin olmayınca vakti bilemeyeceğine üzülüyorsun.
Cevap: A
________________________________________
10.Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirirken bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulması okuldaki deneyimler yaşamın kendisi olarak benimsenmiştir.
Buna göre eğitim programları hangi eğitim felsefesini temel almıştır?
A) Yeniden kurmacılık
B) İlerlemecilik
C) Gerçekçilik
D) Daimicilik
E) Esasicilik
Cevap: B
________________________________________
11.Aşağıdaki davranışlardan hangisinin öğretil-mesinin ve değerlendirmesinin en zor olduğu söylenebilir?
A) Kendini topluma hizmet yoluna adama
B) Bir problemin çözümüne ilişkin hipotez kurma
C) Bulgulardan hareketle genellemelere varma
D) Demokratik davranışların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini yorumlama
E) Güneş enerjisinin aydınlatma teknolojisinde kullanımına ilişkin deney yapma
Cevap: A
________________________________________
12.Bilgisayar destekli öğretim kullanılmasının bir çok yararının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu sınırlılık-lardan biri değildir?
A) Bilgisayar kullanıcılarına yardımcı olacak ye-terli sayıda uzmanın olmaması
B) Her öğrencinin kendi öğrenme sürecini çeşit-lendirebilmesi
C) Kullanılan programlarda içerik bilgisinin yeterli kalitede olmaması
D) Yazılmış programları yalnızca yazılım için se-çilen bilgisayarla çalışabilir olması
E) Bilgisayar ve hazır paket programlarının pa-halı olması
Cevap: B
________________________________________
13.Bilgisayar destekli öğretimin araçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgi teknolojisi kullanmaktadır.
Bu amaçla dersinde bilgisayar desteli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğ-retmen için aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) Alıştırma ve tekrar programları
B) Birebir öğretim programları
C) Problem çözmeye yönelik programlar
D) Benzetim programları
E) Kelime işlemci programlar
Cevap: D
________________________________________
14.Ayşe derslerde anlatılanları dikkatlice düşünen ve sezgi yoluyla çok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak "ne" sorusundan çok "nasıl" ve "neden" sorularına yanıt aramaktadır.
Yukarıda verilen öğreneğe göre Ayşe'nin hangi öğrenme stiline sahip olduğu söylenebilir?
A) Uzamsal öğrenme
B) Eklemleme
C) Somut yaşantı
D) Yansıtıcı gözlem
E) Soyut kavramsallaştırma
Cevap: E
________________________________________
15.Kavram haritaları öğrencilerin bilgilerini ilişkilen-dirmek için uygun yollar sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının avantajları arasında yer almaz?
A) Öğretimin her kademesinde kullanılması
B) Ön bilgilerle yer kavramlarının bütünleştiril-mesi
C) Kavram yanılgılarını önlemede etkili olması
D) Olguların ve örnekleri somutlaştırmasında et-kili olması
E) Dersin her aşamasında farklı amaçlarda kullanılabilmesi
Cevap: A
________________________________________
16.Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarının hem tespit edilmesinde hem de giderilmesinde kullanılır?
A) Kavram karikatürleri
B) TGA (Tahmin – Göz - Açık)
C) İki aşamalı teşhis
D) Tekzip (çürütme metinleri)
E) Mülakatlar
Cevap: D
________________________________________
17.Bir sürücü trafikte kendini sıkıştıran başka bir araç sürücüsünün korna çalarak küfür etmiştir. Bu sırada araçta bulunan üç yaşındaki kızı bu olaya tanık olmuştur. Daha sora babasının her korna çalışında kız küfür etmiştir.
Bu örnek korna sesi küçük kızın küfür etme davranışını kontrol eden ne tür uyarıcıdır?
A) Pekiştirici
B) İtici
C) Koşulsuz
D) Ayırt edici
E) Özendirici
Cevap: D
________________________________________
18.İşine giderken kullanılan yolu tamirat nedeni ile kullanmayarak daha uzun bir yolu kullanıyor. Bir hafta sonra yolun onarımı bitmesine rağmen sü-rücünün uzun yolu kullanmaya devam etmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Duyarlık kazanma
B) Alışkanlık kazanma
C) II. Derecede koşullanma
D) Gizil öğrenme
E) Olumsuz öğrenme
Cevap: B
________________________________________
19. ve 20. Soruları aşağıdaki tabloya göre çözün.
Altı maddelik bir sınavda alınan puanlara ait frekans tablosu verilmiştir.

19.Bu sınav kaç öğrenciye uygulanmıştır?
A) 6
B) 10
C) 21
D) 26
E) 80
Cevap: D
________________________________________
20.Bu puan dağılımı ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?
A) Tek modlu simetrik
B) Tek modlu sağa çarpık
C) Modu yok
D) Çift modlu simetrik
E) Çift modlu sağa çarpık
Cevap: B
________________________________________
Bir öğretmen sınavda yer alan beş maddenin niteliğini incelemek amacıyla bu öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlar ile testin tümünden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır. Bilenle bilmeyeni en iyi ayırt eden öğretmen katsayılarını elde etmiştir.

21.Bu öğretmen en iyi ayırt edici olduğunu idda edeceği madde hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Cevap: E
________________________________________
22.Bir araştırmacı çocukta yaşa bağlı konuşma gelişimi örüntüsünü icelemek ister. Bu amaçla 2, 4 ve 6 yaşlarında 50'şer çocuk rastgele örnekleme yöntemi ile seçerek toplam 150 çocuktan tek seferde veri toplar. Daha sonra verileri çözümleyerek farklı yaşlarda dil gelişimine ilişkin genellenebilir sonuçlar ortaya koyar.
Bu araştırmacının kullandığı araştırma yönte-mi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meta – analiz
B) Kesitsel
C) Nitel
D) İzleme
E) Örnek olay
Cevap: B
________________________________________
23.Bebeklikten itibaren ayrı büyütülen bir grup yetişkin ikiz üzerinde boylamsal bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada ilk çocukta tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre daha benzer davrandıkları ancak çocuklar büyüdükçe benzerliğin azaldığı görülmüş bununla birlikte yetişkinlikte bu benzerliğin dinsel, siyasal görüşlerinde ilgi alanlarında ve eş seçimlerinde daha az, sayısal ve sözel yeteneklerinde yürüyüşlerinde gülüşlerin ve tınılarında benzerliğin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Bu araştırmaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?
A) Bazı davranışların gelişiminde çevre bazılarında kalıtım baskındır
B) Davranış gelişiminde çevrenin etkisi yaşa bağlı olarak artmaktadır.
C) Kalıtım ve çevrenin etkileri bireysel farklılıkla-ra bağlı olarak değişir.
D) Tek yumurta ikizlerinde gelişimi çeşitli alanlardaki etkileşimi çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır.
E) Erim genişliği (ranj) fazla olan özellikleri çev-renin etkisi, dar olanlara göre daha fazladır.
Cevap: E
________________________________________
Öğretmen : Otomobile başka ne denir?
Öğrenci : Araba
Öğretmen : Araba ne işe yarar?
Öğrenci : Arabaya bineriz
Öğretmen : Bindiğimiz arabalara taşıt deriz.
Öğrenci : Öyleyse otomobilde bir taşıttır.
24.Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre soru cevap tekniğine uygun olan seçenek aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Ayırt etme
B) Tümdengelim
C) Özümseme
D) Özelden özele akıl yürütme
E) Toplu monolog
Cevap: C
________________________________________
25.Dört yaşındaki Beste babasına sana kitap okuyayım mı der ve bir hafta önce satın alınan masal kitabının resimlerine bakarak masalı okur gibi anlatır. Daha önce annesi birkaç kez okuduğu için masalı ezberleyen Beste babasına masal okurken bazı bölümleri unutur. Babası hatırlattığında Beste ezberlediğinden emin bir şekilde sen bu masalı bilmiyorsun diyerek karşı çıkar.
Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Beste'nin babasına karşı çıkmasının altında yatan bilişsel süreç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelden özele akıl yürütme
B) Uyum kurma
C) Odaktan uzaklaşma
D) Ben merkezci düşünme
E) Ayrılık değişmezlik ilkesi
Cevap: D
________________________________________
26.Başarı güdüsü engelleri aşma çaba harcama zor bir görevi en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmaya çalışma olarak tanımlanır.
Buna göre çocukların başarı güdüsünü güç-lendirmek isteyen anne babalara önerilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuğa bir şey yaptırmanın değil çocukla bir şey yapmanın önemli olduğunun bilinmesi
B) Çocuğa başarısızlığın mutsuzluk getireceğini anlatmak
C) Çocuk başarılı olsun olmasın onu sevmeleri ve bunu ifade etmeleri
D) Çocuğun erken yaşlardan başlayarak davra-nış sorumluluğunun olmasına teşvik etme
E) Çocuğa ulaştığı yerin yeterli olmadığını daha çok çaba gösterirse daha iyi olabileceğini anlatmak.
Cevap: D
________________________________________
27.Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Biz dile ve söze değil öze ve hale bakarız; özünle, gözünle, sözünle ve işinle ol" sözü insancıl yaklaşıma göre aşağıdaki kavramlardan en çok hangisi ile açıklanır?
A) Tutarlılık
B) Kendini gerçekleştirme
C) Başarılı kimlik
D) Psikolojik sağlamlık
E) Empati
Cevap: B
________________________________________
28.Fen lisesini bu yıl kazanıp farklı bir ilde öğrenim göremeye başlayan bir öğrenci sınıf rehber öğ-retmeni "okulda yeniyim, hiç arkadaşım yok oysa geldiğim yerde pek çok arkadaşım vardı. Burada herkes yeni ve birbirine yabancı halamlarda kalıyorum evde yaşıtım yok. Kendimi yalnız hissediyorum" der.
Bu sözleri söyleyen bir öğrenci yapısı bir öğrenciye yapılabilecek en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikolojik danışma almasını önerme
B) Folklor ve müzik gibi ders dışı faaliyete katıl-masını önerme
C) Bir yurda taşınmasını teklif etme
D) Sınıfında onun için arkadaş bulmaya çalışma
E) Zamanla arkadaş edineceğini söyleme
Cevap: B
________________________________________
29.Aşağıdaki sorulardan hangisi bir öğrencinin duygularından söz etmesini sağlamada en etkilidir?
A) Annene karşı hissettiğin bu duyguların sende kaynağı ne?
B) Sen bu durum karşısında neler hissediyor-sun?
C) Bu duyguların seni nasıl yıprattığının farkın-da mısın?
D) Duygularını daha uygun şekilde açıklamanın yollarını düşündün mü?
E) Nasıl bir haksızlığa uğradığını arkadaşınla tartışmayı denedin mi?
Cevap: B
________________________________________
30.İnsancıl yaklaşımı benimseyen öğretmenler öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlar?
A) Kendi duygularından çok başkalarının duygularını anlamaya çalışma
B) Sosyal beklentilere uygun davranma
C) Mutlu ve başarılı olan kişileri model alma
D) Kendi duygu ve davranışlarının sorumluluğunu alma
E) İç güdülerine uygun davranma
Cevap: D​
 
Back
Yukarı