Temmuz 2001 KMS Sınavı Alan Bilgisi Soruları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
1-Hangisi KHK ile ne düzenlenebilir?(Kıyılar, Bütçe, Konut dokunulmazlığı, Haberleşme)(HU)

2-Kıyılara kaç metreye kadar yerleşim olmaz?(100 metre)(KY)

3-1992 yılında Brezilya’da toplanan Çevre Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?(KY)

4-Yüksek faizli devlet borçlarının düşük faizli devlet borç kağıtları ile değiştirilmesine ne denir?(Konversiyon)(MA)

5-Tahkim’de Danıştay’ın fonksiyonu nedir?(Görüş bildirme, inceleme)(HU)

6-Aşağıdakilerden hangisi Tescilsiz İktisap değildir? (Olağan üstü zamanaşımıyla kazanma)(HU)

7-Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş dönemindeki ayaklanmalardan değildir?(Şeyh Sait Ayaklanması)(KY)

8-Seçim zamanı faaliyet gösterir.
Parti disiplini yoktur.
-?

Bu özelliklere sahip parti türü hangisidir?(KY)

9-Toplumun alt gelir grubundan oy alan parti tipi hangisidir?(KY)

10-Aşağıdakilerden hangisi mahfuz hisseli mirasçıdır?(Murisin kardeşi)(HU)

11-Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren hallerden değildir?(Zamanaşımı) (HU)

12-Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?(HU)

13-Kişilerden birisi suç işlemeye niyetlenir ve diğer bir kişi bu konuda “yaparsan iyi olur” derse ne tür bir suç oluşur?(Suç işleme kararını takviye)(HU)

14-Bir şahıs A adlı şahsı öldürecek. A’nın yanında B adlı başka bir şahıs daha vardır. Ateş eden kişi olaydan B’nin de zarar görebileceğini biliyor, ancak ateş ediyor.A ölüyor ve B yaralanıyor. Bu durum ne olarak adlandırılır? (Fikri İçtima)(HU)

15 ve 16-İLO ile ilgili iki soru var.(ÇEKO)

17-Slatski hangi teoriyi çözümlemiştir?(Gelir-İkame)(İK)

18-Kısa dönem arz eğrisi niçin pozitif eğilimlidir?(İK)

19-Verginin ikame etkisi büyük ise, bireysel emek-arz eğrisi nasıl bir şekil alır?(Geriye dönük arz eğrisi)(İK)

20-Genel Teori ve Ekonomik Tablo eserlerini yazan ikili hangisidir? (Keynes-QN Say)(İK)

21-Dış Ticaret Hadlerinin azgelişmiş ülke aleyhine işlemesi hangi teori ile ifade edilir? (Singer-Prebish tezi)

22-C, I, G, t verilmiş Y isteniyor.(Matematiksel İktisat)(İK)

23-Marjinal teknik eğilim ve vergi oranı verilerek çoğaltan istenmiş.(Matematiksel iktisat)(İK)

24-Hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?(Hostes)(ÇEKO)

25-Hastalık sigortasından faydalanabilmek için hangi koşullar gerekir?(Prim borcu olmamak, 8 ay prim ödemek)(ÇEKO)

26-Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim şeklinin özelliklerinden değildir?

27-Sendikaların pazarlık gücü niye zayıflıyor?(ÇEKO)

28- Aşağıdakilerden hangisi sendikaya üye olmaz? (ÇEKO)

29-İlk toplu pazarlığı hangi kanun düzenlenmiştir? (ÇEKO)

30-Parasalcılara göre para arzında artış olunca enflasyon nasıl etkilenir?(Enflasyon artış oranı para arzı artış oranından büyük olur)(İK)

31-Esneklikle ilgili bir soru.(İK)

32-Devletin tespit ettiği fiyat denge fiyatından yüksek olursa ne olur?(İK)

33-Borçtan kurtulma davası hangi durumda açılır?(İcra Hukuku sorusu)

34-İflas idaresi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?(İcra Hukuku Sorusu)

35-Kahire’de keşide edilen çek Türkiye’de çekilmek isteniyor. İbraz süresi ne kadardır?(3 ay)(HU)

36-Kollektif şirket ortağı hangi durumda ortaklıktan çıkarılır?(HU)

37-Komandit şirketteki komanditer ortak ile ilgili bir soru.(HU)

38-Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelik çıkaramaz? (Diyanet)

39-Hangi durumda TBMM seçimleri kendiliğinden yenilenir? (4. turda Cumhurbaşkanı seçilemezse)(HU)

40-Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yapısal görevi değildir? (Yargıtay üyelerini seçmek)(HU)

41-Aşağıdakilerden hangisi İdari yargıda genel görevli mahkemedir? (İdare mahkemesi)(HU)

42-İdari yargıda dava açma süresi ne kadardır?(60 gün)(HU)

43-Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare mahkemesinin görevlerinden değildir?(Birinci derece mahkemesi olarak bazı davalara bakmak, birden çok üyeyle verilmiş kararları temyiz mercii olarak incelemek)(HU)

44-Anaysa mahkemesinin Anayasa’da değişiklik yapan yasayı inceleme şekli nasıldır? (Şekli yönden)(HU)

45-Hakim ne zaman yetkisizlik nedeniyle incelemediği davayı gönderir?(HU)

46-Yetki ve gelirlerin mahalli idare ile merkezi idare arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?(Mali tevzin)(MA)

47-Belirli gelirlerin belirli giderlere karşılık gösterilemeyeceği şeklindeki ilkeye ne ad verilir? (Genellik)(MA)

48-Piyasanın üretemediği mal ve hizmetlerin kamu sektörü tarafından üretilmesini hangi yazar savunmuştur?(Samuelson, Musgrev)(İK)

49-Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçekte artış nedenidir?

50-Dörtlü takrirde hangisinin imzası yoktur?(Menderes, Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Nihat Tarlan)

51-Bosna savaşını bitiren antlaşma hangisidir?(Dayton)

52-Hangi antlaşma ile Osmanlı imparatorluğu Avrupa ülkesi olarak kabul edilmiştir?(Paris-1856)

53-Hangisi yerel yönetim birimidir?(İl özel idareleri)(KY)

54-Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerin değildir?(Bakanlıklar tüzük çıkarabilir)

55-Atatürk “Askeri zaferler iktisadi zaferler ile taçlandırılmadığında bir işe yaramaz?” sözünü nerede söylemiştir? (İzmir İktisat Kongresi)(KY)

56-Toplum kalkınması hangi 5 yıllık Kalkınma Planında vardır?(ÇEKO)

57-İki kere olumsuz sicil alan memur ne olur?(Başka bir sicil amirinin emrine atanır)(HU)

58-Tamamlayıcı malın fiyatı yükseldiğinde diğer malın durumu ne olur?Talep artar mı azalır mı?(İK)

59-Aşağıdaki durumların hangisinde belirsizlik vardır?(Arz ve talep artarsa)(İK)

60-Amortismanların düşürüldüğü KDV tipi hangisidir?(Gelir tipi KDV)

61-GSYİH’ya aşağıdakilerden hangisi eklenirse GSMH bulunur? (Net dış faktörler-gelirler)(İK)

62-Savcının takipsizlik vermesi üzerine nereye itiraz edilir? (En yakın ağır ceza mahkemesi)(HU)

63-Yabancı paranın TL olarak kayıtlara geçirilmesi hangi muhasebe ilkelesi ile ilgilidir?(Parayla ölçülme)(MUH)

64-Normal faiz=%50, beklenen enflasyon=%150 ise reel faiz nedir?(İK)

65-Hangisi şahsi hak değildir?(Şufa, Vefa, İştira, İpotekte boşalan dereceden yararlanma, Sükna)(HU)

66-A, B ve C müşterek maliktir. A hakkını B2ye devrediyor. C ne yapar?(HU)

67-Cumhurbaşkanının Vetosundan sonra prosedür nasıldır?(15 gün içinde iade eder.)(HU)

68-Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi öder?(Serbest meslek)(MA)

69-Vergi kanunları uyarınca kendisine vergi borcu tereddüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir?(Vergi yükümlüsü)(MA)

70-Vergi borcunun defter ile tespit imkanı yoksa, Vergi Denetim elemanlarınca tespit edilen tarh yöntemine ne ad verilir?(Re’sen tarh)(MA)

71-Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında düzenlenmemiştir?

72-Mevzi imar planı nedir?

73-Hangisi vakfın özelliği değildir?(Dernek kuramaz, yönetim organı mütevelli heyettir, mahkemeye tescil ile tüzel kişilik kazanır)(HU)

74-Motorlu taşıtlar vergisi hangi vergi türüne girer?(Spesifik)(MA)

75-Endüstride iktisadi kar varsa ne olur?(Yeni firma endüstriye girer)(İK)

76-Fon arzı ve talebi hangi piyasada karşılaşır?(Mal, finansal, tahvil)

77-Hangisi çalışma hayatını düzenleyen kurumlardan değildir?(İŞKUR, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Türk İş Sendikası)(ÇEKO)

78-3000 sayılı Kanunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?(Grev, Lokavt, işçi bulundurma)(ÇEKO)

79-İşsizlik oranının üveGggghesaplanmasında hangi olguya göre olur?(Toplam nüfusa, işgücüne, nüfusa)

80-Aynı veya benzer işi yapanlara aynı ücret ödenmesi hangi ilkeyi ifade eder?(Eşit işe eşit ücret)

81-“İdari işlem nasıl yapıldıysa o şekilde geri alınır.” Bu kural aşağıdakilerden hangisini ifade eder?(Usulde paralellik)(HU)

82-Hangisi geri alınamayan idari işlemdir?(Hukuka uygun olanlar)(HU)

83-Her kurumda yürütülmekte olan evrak, arşiv dosyalamanın denetlenmesi hangi türe girer?(Dikey, yatay, hiyerarşik)

84-Parasalcılara göre para arzı nasıl arttırılır?(İK)

85-Mümeyyiz muhacir işlem yaparsa nasıl geçerli olur? (icazet verirse)(HU)

86-Türkiye’deki sendikalar aşağıdakilerden hangisine destek vermez?(ÇEKO)

87-Türkiye’deki sendikalar hangi esasa göre kurulur?(ÇEKO)

88-Türkiye’deki grev ve lokavtın özelliği nedir?(ÇEKO)

89-Vadesi dolan çek en çok kaç güne kadar ciro edilebilir? (2. gününü akşamı)(HU)

91-Kamulaştırmada taksitlendirmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(Eşit taksit, faiz uygulanmaz, 5 yıl 0 faiz)

92-Belediye encümeni hangisine yetkilidir?(Kanunun öngördüğü sınır içerisinde ceza verme)(KY)

93-Fiyat istikrarı hangisinin içindedir?(İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma)(İK)


MA:Maliye
ÇEKO:Çalışma Ekonomisi
İK:İktisat
HU:Hukuk
MUH:Muhasebe
KY:Kamu Yönetimi


1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a) Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi
b) Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik
c) Buraya hangi yoldan gelip gelemeyeceklerini kestiremiyorum
d) Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşemeyeceği bilinmiyor
e) Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum
DOĞRU CEVAP:D
2- Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmamalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçları için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyecekleri göz ardı etmemelidir.Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına göre davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a) Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından
b) Taraflı olmamasından
c) İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından
d) Toplumu gözlemeye çalışmasından
e) İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden
DOĞRU CEVAP:E
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır*
a) Uzmanlık alanındaki bütün araştırmaları ilgiyle izledi
b) Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler
c) İş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır
d) Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir
e) Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı
DOĞRU CEVAP:E
4- Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki…yaşamaktır. Soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa…
Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
a) başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.
b) yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır.
c) anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez
d) bir avuntu aracına gereksinme duyar insan
e) böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız
DOĞRU CEVAP:C
5- Cenevre’de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor…Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet
Yukarıdaki parçada İnternetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz.
a) İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır
b) Başka bir amaca ulaşmak isterken ortaya çıkmıştır.
c) Kullanımı öğrenmek kolaydır
d) İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır
e) Kısa sürede dünya çapında benimsenmiştir.
DOĞRU CEVAP:C
6- Chicago, çok eski bir tarihte Amarikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu. 852’de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü.
Yukarıdaki parçada Chicago ile ilgili asıl anlatılmak istenen nedir?
a) Tarihteki önemi
b) Geçmişten günümüze gelişimi
c) Bugünkü özellikleri
d) Ne zaman kurulduğu
e) Kurulduğu bölgenin özellikleri
DOĞRU CEVAP:B
7-Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dışsatım potansiyeli açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip olduğu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devletleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir.
Yukarıdaki parçada Türk deri endüstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez?
a) Dışsatımdaki artıştan
b) Dünyada rakipsiz olduğundan
c) İleri teknoloji kullanıldığından
d) Türkiye için öneminden
e) Üretimdeki artıştan
DOĞRU CEVAP:B
8- Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni benzeyen, çizim ya da baskı gibi görsel öğeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanısıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca, ona yeni yorumlar da ekler.
Yukarıdaki parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
a) Metinlere değişik boyutlar kazandırıldığından
b) Değişik amaçlarla hazırlandığından
c) Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından
d) Kitapları ilginç kıldığından
e) Çocuk kitaplarındaki işlevinden
DOĞRU CEVAP:D
9- (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış. (II) Bunun sonucu olarak Sülüklügöl oluşmuş. (III) Bu göl 1100 metre yüksekliğinde ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor. (IV) Çevresinde orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde. (V) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının bir sonucudur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “olasılık” anlamı söz konusudur?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:E
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Çok sesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu
b) Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi
c) Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkılar söylediğinde ortaya çıktı
d) Hastalığı yüzünden uzun süre okula gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı
e) Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu bu derneğin başkanlığını yaptı
DOĞRU CEVAP:A
11-Kahramanmaraş’ta dondurma elde değil fabrikada, modern yöntemlerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri , yörenin kilimi, terin silinmesi için boyuna sarılan mendil, dondurma dövme kazanları eskiyle bağları koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş
Yukarıdaki parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?
a) Satışlarında büyük artış görülmektedir
b) Geçmişi eskilere dayanmaktadır.
c) Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır.
d) Yaşatılması için çaba harcanmaktadır.
e) Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır.
DOĞRU CEVAP:A
12-Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye denemeye daha çok yakışan bir söz, sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır…
Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca daha uygun olur?
a) Yazar, deneme de doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır.
b) Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz?
c) Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki…
d) Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız.
e) Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin.
DOĞRU CEVAP:E
13-Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln,yalnız Almanya’nın değil, Avrupa’nın merkezinde, kara ve demir yollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehrinin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln’e niye” Batının Yol Kavşağı” dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln,13-14. yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor.
Yukarıdaki parçada Köln’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a) Turistik açıdan öneminden
b) Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden
c)Kentin içinden nehir geçtiğinden
d) Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan
e) Avrupa’daki konumundan
DOĞRU CEVAP:A
14- I. O yer buraya hayli uzaktır.
II.Biz görmeyeli burası epeyce değişmiş.
III.Toplantıya herkes katılmış.
IV.Annesi en büyük elmayı ona verirdi.
V.Hastanın durumu gittikçe düzeliyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?
a) I. ve II.
b) II. ve III.
c) III. ve IV.
d) IV. Ve V.
e) II. ve V.
DOĞRU CEVAP:A
15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır?
a) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır.
b) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır.
c) İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın en önemli yapıtlarından biridir.
d) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş.
e) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş.
DOĞRU CEVAP:A
16-Birinci Dünya Savaşı, Yıl 1918. Alman Mareşali L.Von Sanders, Mustafa Kemal Paşa’ya : “Paşam savaş para meselesidir. Paranız yok.” Mustafa Kemal “bulunur” diye yanıtlar. Alman Mareşali ekler “ama ordunuz da yok” Mustafa Kemalin yanıtı kısadır “kurulur” Alman mareşali biraz da şaşkınlıkla sorar “peki parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyeli; ama düşman çok”. Mustafa kemalin gözleri alev alev yanarak yanıt verir “yenilir”
Yukarıdaki parçada Mustafa Kemalin verdiği yanıtlardan hangisi çıkarılabilir?
a) Karşısındakine güvenmediği
b) Öfkesini gizlemek istediği
c) Sorunları küçümsediği
d) Sandersi şaşırtmaya çalıştığı
e) ulusuna ve kendisine güvendiği
DOĞRU CEVAP:E
17- İstanbul’ u bir günde gezmek () bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur () ancak () zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz.
Yukarıdaki paragrafta ayraçlara () aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
a) :)) (;) (,)
b) (;) (.) (,)
c) (;) ( : ) (,)
d) (,) (,) (;)
e) (,) (;) (,)
DOĞRU CEVAP:E
18- (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz (II) Onu oluşturan öğeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı sarayından en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış (V) Kültürler bileşkesi olan Türk mutfağı Anadolu’nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya devam ediyor.
Yukarıdaki parçanın V. Cümlesinde Türk mutfağına kültür bileşkesi denmesinin kaçıncı tümcede açıklanmıştır.
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:D
19- Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerdeki alanlar, büyük olasılıkla güneyde Antarktika, doğuda ise İstanbulu kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513 te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncellemek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır.
Bu parçada Piri Reis’in haritasıyla ile ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu
b) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldığının belirtildiği
c) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı
d) İçerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı
e) Nasıl kullanılmalı gerektiği konusunda öneriler sunulduğu
DOĞRU CEVAP:A
20-Arkadaşım(I) bu(II) sorumluluğu(III) birlikte(IV) paylaşmalıyız(V) dedi
Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:A
21-(I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor. (II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma. (III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor. (IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor. (V) çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun. (VI) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış (VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor; solup gidiyor.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:D
22-“Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara vermek” anlamında kullanılmıştır?
a) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş
b) Konuşmacı sözlerini kesti gürültü yapanları uyardı.
c) Ampulü takmak için elektriği kesti.
d) Eli para görünce eski dostlarıyla ilişkisini kesti
e) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler.
DOĞRU CEVAP:B
23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a) Bu fotoğraf sergisinde, su altındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış.
b) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler.
c) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor.
d) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır.
e) Dağcılık, ülkemizde de çok ilgi gören bir spor dalıdır.
DOĞRU CEVAP:B
24-(I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil’dir. (II) Nil Kahire’yi ikiye böler. (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur. (IV) Keops, Kefren, Mikerinos, ve hemen yanında Sfenks… (V) İnsan 136 metre yüksekliğindeki Keops’a baktığında: “ Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?” sorusunu sormadan edemiyor.
Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “ şaşırma” anlamı vardır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:E
25-Aşağıdaki cümlelerde bulunan –ce (-ca, -çe, -ça) eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır?
a)Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı.
b) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu.
c) Bilimsel kitapları büyükçe bir kutuya koydu
d) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi
e) Üzerinde koyu renk kalınca bir palto vardı
DOĞRU CEVAP:D
26- (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır; (II) ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir. (III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız (IV) Bilgisayarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer (V) Bilgisayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar
Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “koşul” anlamı yoktur.
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:A
27-(I) Bizim kuşak insanla Atatürk’ü görmedi; ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti (II) Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar. (III) Kurtuluş savaşını ve Ata’yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı (IV) Onlar aklın ve bilimin aydınlığını tek yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar (V) Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar
Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki tümcenin yorumu durumundadır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:B
28- (I) Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz (II) Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor (III) Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki. (IV) Dans etmiyor,uçuyor adeta (V) Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor
Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyenin yorumuna yer verilmemiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
DOĞRU CEVAP:A
29- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
a) Bürokraside vazgeçilmez krallar vardır.
b) Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi
c) Güneş ışılarlı çiçeklere direk olarak gelmemeli
d) Onun espiri yeteneğine hepimiz hayranız
e) Kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştirdi
DOĞRU CEVAP:C
30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?
a) Görülmemek için arabanın arkasına saklanmış
b) Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı
c) Arkadaşının başarısıyla övünüyor
d) Beklediği haberi alınca çok sevindi
e) Yılbaşı sebebiyle vitrinler süslenmilş
DOĞRU CEVAP:E
31- Maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmakta olan bir mal 20 000 000 TL fazlasına satılsaydı maliyet fiyatı üzerinden %10 kar edecekti. Bu mal kaç TL’ye satılmaktadır?
a) 90 000 000
b) 95 000 000
c) 100 000 000
d) 105 000 000
e) 110 000 000
DOĞRU CEVAP:A
32-

Not

1
2
3
4
5


Öğrenci Sayısı
10
2
10
8
xYukarıdaki tabloda üstteki satır, bir sınıfta matematik dersinden alınan notları, alttaki satır ise bu notları alan öğrenci sayısını göstermektedir. Bu sınıfın Matematik dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre, x=?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
DOĞRU CEVAP:B
33- b/8 ve b/12 birer tam sayı olduklarına göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman bir tamsayıdır?
a) b/20
b) b/24
c) b/48
d) b/72
e) b/96
DOĞRU CEVAP:B
34- 1,47 – 0,23 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır?
a) 0,74
b) 1,64
c) 1,74
d) 1,82
e) 1,96
DOĞRU CEVAP:C
38-Ardışık 6 tane pozitif çift tamsayının toplamı 570 tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?
a) 90
b) 94
c) 98
d) 102
e) 106
DOĞRU CEVAP:A
39-Gürsel Servet’in bugünkü yaşında iken, Servet 8 yaşında idi. Gürsel bugün 22 yaşında olduğuna göre, Servet bugün kaç yaşındadır?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16
DOĞRU CEVAP:D


44- Hem 12, hem 15, hem 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren üç basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisi ile tam bölünemez?
a) 9
b) 6
c) 4
d) 3
e) 2
DOĞRU CEVAP:C
45-x ile y pozitif sayıları ters orantılıdır. X=12 iken, y=4 olduğuna göre, X=3 iken y’nin değeri nedir?
a) 12
b) 15
c) 16
d) 18
e) 24
DOĞRU CEVAP:C
47- Pazartesi birinci gün alındığında 500. gün hangisidir?
a) Pazartesi
b) Salı
c) Çarşamba
d) Perşembe
e) Cuma
DOĞRU CEVAP:C
48-Karesi ile üç katının toplamı 10’dan küçük olan tamsayıların en küçüğü kaçtır?
a) -5
b) -4
c) -3
d) 2
e) 3
DOĞRU CEVAP:B
49-Serap bir işi yalnız başına, Çiğdem’den 4 saat daha fazla sürede bitiriyor. İkisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre, Ayşe yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
DOĞRU CEVAP:B
51- c pozitif bir tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift tamsayıdır?
a) 2c2+5
b) 3c-8
c) c3+20
d) 2c+3
e) c2+1
DOĞRU CEVAP:E
52- Suat cebindeki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde 5 500 000, 26 tane kalem alırsa 1 000 000 TL kalmaktadır. Suatın cebindeki para kaç TL’dir?
a) 36 000 000
b) 38 000 000
c) 40 000 000
d) 42 000 000
e) 44 000 000
DOĞRU CEVAP:C
53- Rakamları birbirinden farklı 4B3C sayısı 15 ile bölünebilen dört basamaklı bir tek tamsayıdır. Buna göre B kaç farklı değer alabilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
DOĞRU CEVAP:C
54- Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın 1/5 !’i boşalmaktadır. Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konulduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır?
a) 25
b) 30
c) 35
d) 40
e) 45
DOĞRU CEVAP:B
55- x ve y tamsayılar olmak üzere
(-2 < x <6)
(3< y <9)
olduğuna göre, 3x – 2y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 11
DOĞRU CEVAP:B
 
Back
Yukarı